Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy / Mikkelin seudun matkailupalvelu Ry:n tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterinpitäjä

Nimi
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy / Mikkelin seudun matkailupalvelu ry
co. Mikkelin matkailuneuvonta
Y-tunnus 0600598-8

Osoite
Maaherrankatu 22, 50100 Mikkeli

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi Sysmäläinen
Maaherrankatu 22, 50100 Mikkeli
0440 361 602, paivi.sysmalainen(at)mikseimikkeli.fi

Rekisterin nimi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy / Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito, ylläpito ja palvelun laadun parantaminen, palveluistamme kertominen

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella tai suostumuksen perusteella
- Uutiskirjeen tilanneet
- lomakkeella kysytty lupa markkinointiin - asiakasrekisterin ylläpito yhteydenottoja varten

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan antamat tietosisällöt

- Asiakkaan nimi

- Asiakkaan sähköposti

- Asiakkaan puhelin

- Asiakkaan vapaamuotoiset viestit

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot.
Yhtiön verkkosivuille ja muihin palveluihin sijoitetut lomakkeet.

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n työntekijät. 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemien palvelujen toteuttamiseksi asiakkaan hyväksynnällä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollista manuaalista tietoa pidetään suojattuna Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n tiloissa, joihin vain henkilöstöllä on pääsyoikeus. Manuaalinen aineisto säilytetään erikseen lukitussa tilassa.

Pääsy digitaalisiin tallenteisiin on rajattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät vain Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:hyn työsuhteessa olevat henkilöt, jotka vastaavat asiakasrekisterin käytöstä ja/tai ylläpidosta sekä ne, joiden työtehtäviin asiakastiedot liittyvät.

Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

Tarkistusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tarkistuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkistuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin eikä henkilömatrikkeleihin tai sukututkimukseen ilman erikseen pyydettävää lupaa. Jokaisella on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen näihin tarkoituksiin. Kielto tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa. Jokaisella on oikeus poistaa tietonsa rekisteristä. Poistopyyntö tehdään ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.